غلامرضا پدرام

     رئیس هیأت مدیره

علی سویزی

    عضو هیأت مدیره

اسماعیل گودرزی

  مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره