• چشم انداز

شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد در چشم انداز خود یک گروه مالی خواهد بود که در کنار خدمات بانکداری که توسط دیگر شرکت‌های گروه انجام می‌شود، گستره متنوعی از خدمات مالی و سرمایه گذاری را در بازار پول و سرمایه، ارائه خواهد داد.

باشد.

34

23