• ماموریت

ماموریت اصلی شرکت بررسی و استفاده از فرصت‌های جذاب سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه و ارائه خدمات متنوع مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز، با بیشترین میزان کارایی و اثربخشی می باشد.

asa